Právě jste zde:

Obchodní podmínky

Vyhledávání

Doporučte nás

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail příjemce:


Kontaktujte nás
Tel: +(420) 233 323 669
Fax: +(420) 233 325 984
Mob: +(420) 602 237 811
Email: samoto@volny.cz

Adresa

Mlýnská 60/2
160 00 Praha 6

Otevírací doba

Pondělí - Pátek:
9-12:30 a 13–17
Sobota: zavřeno
Neděle: zavřeno

Obchodní podmínky

Tato strana se připravuje 

Obchodní podmínky.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

NÁKUPNÍ ŘÁD

Nákupní řád firmy Attila Sárkány SA-MOTO-KOLO. v internetovém obchodě www.motocykly-samoto.cz
Naší snahou je nabídnout zákazníkovi takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší než jsou běžné nákupní a reklamační podmínky nabízené konkurencí nebo podmínky vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu. Podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou.

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.motocykly-samoto.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího(zákazník).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vyexpedování zboží ze skladu prodávajícího. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených na stránkách www.motocykly-samoto.cz, do okamžiku předání zboží přepravní společnosti
 
c) Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě u dodavatele, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji směnného kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob.

d) U objednávek s celkovou cenou zboží převyšující 8000Kč včetně DPH je účtována záloha ve výši 25% z celkové ceny objednávky. Prodávající bude kupujícího o této záloze a způsobu jejího uhrazení ještě jednou informovat při potvrzení objednávky. 

e) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

f) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

g) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

h) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.motocykly-samoto.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje budou shromažďovány jen pro potřebu prodejce a pro případ vymožení finančního plnění v případě nezaplacení za zboží. Tyto údaje budou na žádost kupujícího vymazány po vypořádání všech vzájemných obchodů, a skončení záručních lhůt.

i) Poplatek za dopravu je specifikován v dodacích podmínkách. Balné ve výši paušálně 9% je již započítané v ceně výrobku. Balným se rozumí kontrola kompletnosti produktu, bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. Pojištění výrobku poškozeného dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno.

3.REKLAMACE

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.motocykly-samoto.cz a právním řádem platným v ČR.

b) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese samoto@volny.cz.

c) Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení kompletního výrobku včetně všech jeho součástek v bezvadném stavu bez známek užívání, v původním stavu, původním neporušeném obalu a s přiloženou kopií faktury..

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČ) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním neporušeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem ve lhůtě nejdéle do 30 pracovních dnů. Zákazníkovi bude vrácena částka bez poplatku za dopravu a bez poplatku za balné. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

e) na dodávku novin, periodik a časopisů

f) spočívajících ve hře nebo loterii.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (STORNO OBJEDNÁVKY, NEBO JEJÍ ČÁSTI)Kupující (soukromá osoba, nebo podnikatel s IČ) má právo objednávku, nebo jen její část, stornovat. V takovém případě musí prodávajícího včas, ještě před vyexpedováním objednávky, informovat. Na pokrytí části nákladů spojených se zrušením objednávky, se kupující zavazuje uhradit storno poplatek ve výši 15% z ceny zboží, jehož objednávku si přeje stornovat, nejméně však 150Kč. O způsobu uhrazení poplatku bude prodávající kupujícího informovat. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny naší partnerské společnosti a vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.

6. NEPŘEVZETÍ VYEXPEDOVANÉ OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKEM

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek ve výši 200,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazená smluvní pokuta) budou postoupeny naší partnerské společnosti a vymáhány včetně všech nákladů s tím spojených.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad - fakturu.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Avšak v případě, že kupující neuhradí své závazky ani po výzvě, budou tyto osobní údaje spolu s nesplacenými pohledávkami použity k vymáhání dluhu. Zároveň budou zákazníkovi osobní údaje uvedeny ve veřejné databázi neplatících zákazníků.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. Viz výše.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem  a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

8. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO
 
a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. V případě nevyzvednutí již vyexpedovaného zboží se postupuje dle bodu 6 tohoto nákupního řádu.

c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. Viz výše.

d) V případě nevyzvednutí písemného sdělení zaslaného prodávajícím na adresu uvedenou kupujícím, se poslední den uložení na poště považuje písemnost za doručenou, i když se kupující nedoví její obsah.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.motocyly-samoto.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1.ledna 2008. Změny řádu vyhrazeny.

DODACÍ PODMÍNKY

UZAVŘENÍ SMLOUVY:
Za návrh kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.motocykly-samoto.cz , příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Odesláním kupující vyjadřuje souhlas s uzavřením smlouvy. Po odeslání objednávky je kupujícímu odesláno automatické potvrzení o přijetí objednávky.

CENY ZBOŽÍ:

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě navýšení ceny prodávající vždy kontaktuje kupujícího a ten může cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

ZÁLOHA:


Na základě předcházejících zkušeností je u objednávek s celkovou cenou převyšující 8000Kč včetně DPH účtována nevratná záloha ve výši 25% z celkové ceny objednávky. U náhradních dílů objednaných z USA (zvolil-li zákazník dobu dodání do 30 pracovních dnů) je vybírána nevratná záloha ve výši 50%. Prodávající bude kupujícího o této záloze a způsobu jejího uhrazení ještě jednou informovat po potvrzení objednávky.

DODÁNÍ ZBOŽÍ:
 

Jakmile obdržíme Vaši objednávku, náš pracovník ihned zjistí, zda je Vámi objednané zboží skladem u dodavatele. Jestliže má dodavatel objednané zboží skladem, bude Vám doručeno jako obchodní balík České pošty (pokud v objednávce nebylo zvoleno jinak) nejpozději do 14 pracovních dnů. Jestliže dodavatel zboží skladem nemá, pracovník z oddělení zákaznického servisu Vás o tom bude ihned informovat a zároveň Vám sdělí přibližnou dobu dodání. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány automatem a náš pracovník je vždy následující pracovní den překontroluje.
Při dodání je zákazník povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti zástupce dopravce, stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemní logem, poškození krabic apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Doprava kamkoliv po ČR je účtována dle platného ceníku viz níže.  Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky. Při objednávce více druhů nebo kusů zboží platíte dopravu dle počtu balíků, nikoli podle počtu položek.ZÁPIS O ŠKODĚ:

Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, musí být ihned sepsán Zápis o škodě. Zasílatel se zavazuje sepsat tento zápis. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.

Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit naší firmě Attila Sárkány SA-moto-kolo vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co jí zjistil, nejpozději však do 24 hodin ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody, sepíše řidič se zákazníkem Zápis o škodě a dále bude postupovat dle jeho pokynů.
Doprava zboží přepravní službou ZDARMA
Zboží Vám doručí přepravní služba po celé naší republice a to do druhého dne od odeslání zboží prodávajícím. Cena objednaného zboží musí být nad 5000,- včetně DPH.
 

Přepravní službou
Zboží Vám doručí přepravní služba po celé ČR a to do druhého dne, nebo do 2 pracovních dnů (při zasílání na Slovensko) od odeslání zboží prodávajícím. Zboží musíte mít již zaplacené (platba bankovním převodem). Zboží bude předáno na základě kontroly Vašeho občanského průkazu.

Přepravní službou s dobírkou

Zboží Vám doručí přepravní služba po celé ČR a to do druhého dne, nebo do 2 pracovních dnů (při zasílání na Slovensko) od odeslání zboží prodávajícím. Zboží zaplatíte až při převzetí zboží.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I při nejlepší péči, kterou věnujeme Vaši objednávce, někdy může dojít na nutnost reklamace nakoupeného zboží. Tady jsme pro vás připravili informace, jak tuto nepříjemnou situaci vyřešit.

Největší snahou a zájmenem naší firmy je nabídnout zákazníkovi takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší než jsou běžné nákupní a reklamační podmínky nabízené konkurencí nebo podmínky vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu/ osobu kupující zboží za účelem jeho dalšího prodeje nebo montáže konečným zákazníkům. Podmínky pro koncového spotřebitele se řídí aktuální zákonnou úpravou.

REKLAMAČNÍ ŘÁD


1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.motocykly-samoto.cz (případně zakoupené a převzaté osobně v provozovně) jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 40/1964, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

2. Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po převzetí předmětu plnění. Jestliže kupující předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Případné zjištěné vady musí kupující vždy uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu, jinak je dodavatel odpovědnosti zproštěn.

ZÁRUKA

3. Délka záruky na nové zboží je 24 měsíců*. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem vystavení daňového dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem!) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
* Výjimku může tvořit zboží vyrobené do 31.12.2002 (zákonná lhůta 6 měsíců) a zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) - tzv.: Výprodej.

4. Záruka se nevztahuje na následující případy:

a) vady vzniklé použitím nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé

b) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením

c) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. (u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána)

d) Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
- mechanickým poškozením zboží
- elektrickým přepětím (spálené součástky nebo plošné spoje),
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

5. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

ZPŮSOB REKLAMACE

6. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část, je-li to účelné - takový případ je nutno předem konzultovat s dodavatelem; dále jen "reklamovaný předmět"). Spotřebitel ve vlastním zajmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění.

7. V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

8. Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději při předání reklamovaného předmětu dodavateli.

9. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu

a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy
 
b) na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí
 
c) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

10. V případě oprávněných reklamací může dodavatel postupovat tímto nadstandardním způsobem:

a) Bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, vady reklamovaného předmětu vždy odstraní výměnou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti, za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu, anebo poskytne odběrateli výraznou slevu z ceny předmětu plnění.
 
b) V případě, že nelze vyřešit reklamaci neodstranitelné vady bránící v řádném užívání předmětu plnění postupem podle bodu a), vrátí odběrateli cenu předmětu plnění. Totéž platí i v případě, že nelze postupem podle bodu a) vyřešit reklamaci 3 stejných opětovně se vyskytujících odstranitelných vad bránících řádnému užívání předmětu plnění.

V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.

11. O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

12. Nevyzvedne-li si odběratel reklamovaný předmět po vyrozumění ze strany dodavatele dle bodu 18., je dodavatel oprávněn postupovat obdobně, jako podle ustanovení v obchodních podmínkách dodavatele.

13. V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě právnické osoby).

Reklamace poškozené zásilky přepravcem


Před převzetím zboží od přepravní společnosti si pečlivě překontrolujte stav balíku. V případě nějakého podezření si nechte sepsat ihned na místě „Zápis o škodě“ Zjistíte li závadu později, volejte ihned přepravní společnost, která Vám zboží přivezla a žádejte sepsání zápisu o škodě dodatečně. Nejpozději však do 24 hodin. Reklamované zboží spolu se zápisem o škodě nám zašlete neprodleně na naše reklamační středisko.

 

Stránka:  1